MALİ HİZMETLER
 MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 - Dahili: 5600
E-Posta: [email protected]

Gülsev ÇULHA Mali Hizmetler Müdürü
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 3914 Sayılı Çevre Temizlik Vergisi Kanunu
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 213 Sayılı V.U.K.
 • 3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 832 Sayılı Sayıştay Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 1475 Sayılı İş Kanunu
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • Tahsilat Yönetmeliği
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 • Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • İl Özel İdareler ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliği
 • Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik
 • Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

1) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
2) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
3) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
4) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
5) Gerekli bilgi ve raporları, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
6) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
7) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
8) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
9) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
10)Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
11) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
12) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
13) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
14) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
15) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
16) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
17) 6183 Sayılı Kanuna göre belediye alacaklarını takip etmek.
18) 1319 Sayılı Kanunu çerçevesinde Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan mahalle ve köylerin bina, arsa ve arazi vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsilatını yapmak.
19)Yasal sürelerinden sonra verilen beyannamelerin 213 sayılı V.U.K. gereğince tahakkukunu yapmak.
20) Belediyemiz encümenince karar altına alınan para cezalarının takip ve tahsilatını yapmak.
21) Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlem yapılan gayrimenkullerin kayıtlarımızdaki mevcut bilgilerine göre ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerini bilgilendirmek.
22) 3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanununa göre ticaret amacıyla veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarını yapmak.
23 )İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.