TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(1) Menteşe Belediyesi sınırları içerisindeki cadde, sokak, bulvar, park, pazar ve benzeri yerlerin temizliğini yapmak ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,
(2) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki ambalaj atıkları, tıbbi atıklar vb atıkları Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere uygun bir şekilde ayrı toplamak, atık toplama alanlarına nakletmek veya geçici çalışma izinli/lisanslı yüklenici firmalara yaptırmak, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programını belirlemek, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını aksatmadan yürütmesini sağlamak,
(3) Bu faaliyetlerle ilgili olarak atık yönetim planlarını ve projelerini yapmak, katı atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, hafriyat ve yıkıntı atıkları ile ilgili yönetmelikler ve diğer ilgili tüm yönetmeliklere uygun çalışmalar yapmak,
(4) Depolama alanlarına alınmaması gereken atıkları depolama alanlarına almamak,
(5) Temizlik işlerini yaptırmak ve atıklara ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak, ihale iş ve işlemlerinin takip etmek, sözleşmelerini hazırlamak, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığını kontrol ve takip etmek, işi sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırmak, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firma hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak,
(6) Hizmet satın alınarak yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarını ve hak edişleri hazırlamak ve takip etmek,
(7) Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi, gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması ve zamanında temin edilmesini sağlamak,
(8) Bağlı ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşarak gerekli önlemleri yerinde tespit etmek, önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemleri yapmasını sağlamak,
(9) Kurban bayramından sonra kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
(10) Yürütülen faaliyetlerle ilgili gelen şikayetler için araştırma yapmak, şikayet sebebini ortadan kaldırmak ve şikayette bulunana yapılan işlemler hakkında mutlaka cevap vermek,
(11) Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık faaliyet raporunu hazırlamak,
(12) Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde; atık kutuları, kül tankları, atık sepetleri ve kumbaralar gibi ekipmanlar ile müdürlüğe ait makinelerin bakımının yapılmasını ve ihtiyaç durumunda yenilerinin üretilmesini sağlamak,
(13) Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,
(14) Günlük olarak göreve çıkan atık araçlarının garaja döndüklerinde tekerleklerinin ve atık haznelerinin yıkanmasını ve ilaçlanmasını sağlamak,
(15) Atıkların ilan edilen zamanda çıkartılması için halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, önleyici tedbirler almak, alınan önlemlere uymayanlar hakkında gerekli işlemleri başlatmak,
(16) Çevre kirliliğini önleyici çalışmaları takip etmek,
(17) Toplum ve çevre sağlığına zarar verici faaliyetleri belirlenen iş yerlerini bu durumu ortadan kaldıracak tedbirleri alana kadar faaliyetten men etmek için mevzuata uygun işlemleri başlatmak,
(18) Menteşe halkının çevre bilincini geliştirmeyi, çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
(19) Uluslararası fonlardan da yararlanarak, özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili AB standartlarına ulaşmaya yönelik çalışmaları organize etmek,
(20) Halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için, çevre ve çevre kaynaklarını korumak; hava, su ve toprak kirliliğini kontrol etmek, ölçmek, izlemek ve gerekli tedbirleri almak,
(21) Çevre kirliliği oluşturan atıkların kaynağında azaltılması, ayrılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,
(22) Geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
(23) Halk sağlığı ve çevre kalitesinin korunmasının yanı sıra tüm canlıların hijyenik koşullarda yaşayabileceği alanlar sunmak,
(24) İhale edilmiş işlerle ilgili yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlamak, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin etmek,
(25) Kentin bulunduğu iklim kuşağı ve konum düşünülerek sivrisinek, karasinek ve haşereler ile duraksamadan ve kesintisiz mücadele etmek,
(26) Halk ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyici, çevreyi kirletici, sivrisinek, karasinek, kene vb haşerelerin üremesine neden olacak faaliyetleri izlemek, haşerelere karşı etkin mücadele etmek, bu konularla ilgili olumsuzlukları ortadan kaldırmak,
(27) Haşereler ile entegre mücadele çerçevesinde, doğaya en az zarar verecek kültürel, fiziksel, biyolojik, kimyasal kontrol çalışmaları yapmak,
(28) Zararlı haşere ve sineklerin, larva çalışmaları çerçevesinde, kentimizde yerleşim bölgeleri ve çevresinde, sivrisinek üreme, dinlenme ve kışlama alanlarının tespiti ile haşerelerin çeşitli yöntemlerle yok edilmeleri için oluşturulan mücadele programına göre çalışmalar yapmak,
(29) Ergin mücadelesi çerçevesinde ise; yaz aylarında dinlenme alanı olarak seçilen yerler ile mahallelerin sürekli ilaçlanmasına ağırlık vermek,
(30) Bütün bu işlerin gerçekleştirilmesi için eğitim çalışmaları, gönüllü çevre faaliyetleri, afiş, broşür vb yayınlarla aydınlatıcı ve eğitici çalışmalar yapmak,