ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun,
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • 1608 sayılı Belediye Ceza Kanunu
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun
 • 2813 sayılı Telsiz Kanunu
 • 2828 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • 2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
 • 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
 • 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 • 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun
 • 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun, nizamname, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip ve yürütmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, mesleki kurslar açtırmak personelin eğitimlerini yaptırarak hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Zabıta Müdürlüğü, personelini;
1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek,
2) Hizmetle personelin planlanmasını ve koordinesini yapmak,
3) Personel özlük işlerini takip ve yürüterek disiplini sağlamak,
4) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini korumak,
5) Belde halkının sağlık ve huzurunu sağlamak için yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulamak,
6) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak, üst makama önerilerde bulunmak, takip etmek ve haklarında kanuni işlemleri yapmakla, görevlendirir. Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men, ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir. Zabıta müdürlüğü amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.</p>