PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80
E-Posta: [email protected]

Ebru AKIN Park ve Bahçeler Müdür V.

(1) Mevcut park ve yeşil alanların her türlü bakım hizmetlerini mevsimlere göre yapmak veya yaptırmak, ayrıca imar planında yeşil alan olup, mülkiyeti belediyeye geçen alanların projelerini hazırlamak veya yüklenici firmalara yaptırmak, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programı belirlemek, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini kontrol etmek,
(2) Park ve Bahçe işlerinin yaptırılması ile ilgili hizmet satın alımlarında ihale dosyalarını hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini takip etmek, sözleşmeleri hazırlamak, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığını kontrol ve takip etmek, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firma hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
(3) Hizmet satın alınarak yaptırılan Park ve Bahçe işlerine ilişkin hak edişleri hazırlamak ve takip etmek,
(4) İhale edilmiş işlerle ilgili yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlamak, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin etmek,
(5) Hizmet satın alınarak park ve bahçe yapılacak alanların keşiflerini ve keşif hesaplarını çıkarmak, yapım sahalarını kontrol etmek veya ettirmek,
(6) Park ve bahçe olarak projesi hazırlanan alanları projelerine uygun bir şekilde tesis etmek,
(7) Park, bahçe ve yeşil alanların budama, çim biçme, dikim, bakım ve onarım işlerini yapmak,
(8) Park, bahçe ve sera işleri için suni ve tabi gübrelerin kullanma miktarını tespit edip temin etmek ve kullanılır hale getirmek, bitki kalitesini arttırıcı tedbirler almak,
(9) Sera için üretim planları hazırlamak ve hazırlanan plana uyulması için gerekli tedbirleri almak,
(10) Sera için tohum, soğan yumruları temin etmek,
(11) Belediye serasında fide, fidan, tohum, çelik üretmek ve satışını yapmak,
(12) Serada fidan ve çiçek üretimi için çalışanları ekip ekip görevlendirmek, çalışanların program dâhilinde çalışmalarını ve mevcut bitkisel materyalin bakımını sağlamak, sera ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
(13) Sera çalışmaları için teknik araştırmalar yapmak, bölge şartlarına uygun materyalleri tespit etmek ve yetiştirmek,
(14) Bütün bu işlerin gerçekleştirilmesi için eğitim çalışmaları, gönüllü çevre faaliyetleri, afiş, broşür vb yayınlarla aydınlatıcı ve eğitici çalışmalar yapmak,
(15) Yürürlükteki kanunların öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.