YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 - Dahili: 5800
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

Uğur TOPATAN Yapı Kontrol Müdür V.

(1) Hizmet amaç ve hedeflerini, zaman, kavram ve yaklaşımlar açısından kontrol etmek.
(2)Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirler, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirerek ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek.
(3) Çalışma planlaması yaparak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorumlu olanları açıklık ve kesinlikle belirlemek.
(4) Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumunun kontrolünü sağlamak.
(5) Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,
(6) Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek,
(7) Başvuru sahiplerinin yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,
(8) İşlemlerin hızlı, düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi ve başvuru sahiplerinin süreçler
hakkında sağlıklı bilgi almasının sağlanması için; başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren kılavuzlar, formlar ve iş akışını gösteren şemaları düzenlemek.
(9) Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak.
(10) İlgili mer’i mevzuat ve imar durumuna göre ruhsat taleplerini incelemek ve inceleme sonucunda eksik görülmezse inşaat ruhsatını düzenlemek.
(11) Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının, fenni sorumluluğunu alan mühendislerin/ yapı denetim şirketlerinin yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol ederek gerekli vizelerini yapmak.
(12) Denetimi 4708 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yapıların işyeri teslimlerinin ve hakediş kontrolleri yapılarak uygun ise onaylamak.
(13) İnşaat safhasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesine haiz laboratuarlar tarafından düzenlenen; inşaat demirlerinin çekme deney sonuçları ile temel, bodrum, zemin ve tüm normal kat beton numune sonuç raporları ile statik projedeki değerleri ile karşılaştırılıp uygunluğunu kontrol etmek.
(14) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidi ile fenni mesulü/yapı denetim şirketi ve denetçi mimar ve mühendisleri hakkında İmar Kanunun 42.maddesine göre gerekli işlemleri yapmak.
(15 )Ruhsat alınmaksızın başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılarda İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem yapmak.
(16) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem yapmak.
(17) Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40. maddesine göre işlem yapmak.
(18) Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi işlemlerini İmar Kanununun 30. maddesine göre yerine getirmek.
(19) Gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
(20) Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerinin ve, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi için yerinde kontrol işlemlerini gerçekleştirmek.
(21) Ruhsatsız yada ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmiş ve Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesi gereğince yıkılmasına karar verilen yapıların yıkım işleminin gerçekleştirilmesini ilgili birimden talep etmek.
(22) Müteahhit, şantiye şefi ve fenni mesullerin sicillerini tutmak ve gerekli durumlarda ilgili kuruluşlara bildirmek.
(23) Talep halinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak.