Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
G Ü N D E M
1-İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 parseller, Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
2-2022 Mali Yılı Kesin Hesabı.(Mali Hizmetler Müdürlüğü